Ekonomisk rådgivning

När du vill öka företagets tillväxt, lönsamhet och kassaflöde.
Vi har drygt 20 års erfarenhet av att jobba med målstyrning, uppföljning och kontroll i både mindre och större bolag. Det gör att vi snabbt kan sätta oss in i dina siffror och få en tydlig bild av dina mål. Vi blir snabbt konkreta och hittar nya vägar till ökad tillväxt, ökad lönsamhet och ökat kassaflöde. En investering i vår tid är du något du garanterat tjänar på i längden.

Rådgivningstjänsten omfattar bland annat:

Ekonomisk styrning och uppföljning

För att alla medarbetare inom en verksamhet ska jobba i en och samma riktning, i linje med verksamhetens strategi, krävs styrning och uppföljning. Målet är att alla ska kunna säga “jag vet vad som är viktigast, hur det går just nu och hur jag ska agera härnäst!”. Låt oss på OWL jobba med styrning och uppföljning för att hjälpa er att nå budget- och omsättningsmål, öka antalet affärer, förbättra kundnöjdheten och ge alla medarbetare en tydlig ledstjärna.

Rapportering

För att du som VD och din ledning ska kunna styra verksamheten på bästa sätt behöver ni få snabb och högkvalitativ rapportering om företagets ekonomi. Ni måste tidigt få tydliga varningssignaler om något inte står rätt till. Rapporteringen måste dessutom uppfylla alla legala och affärsmässiga krav. Vi på OWL kan hjälpa er att bygga ett rapportsystem som ger effektiv rapportering och styrning, med ett snabbt och korrekt beslutsunderlag. Resultatet bli effektiva processer och rätt information till rätt person.

Budget och prognoser

En väl genomarbetad resultat-, balans- och likviditetsbudget ger din verksamhet en tydlig bild över hur tidigare års utfall stämmer överens med verksamhetens förväntningar. Det ger tydliga, användarvänliga rapporter av utfall som kan jämföras med respektive budget. Det ger dessutom ett bra beslutsunderlag och full kontroll över verksamheten. Låt oss på OWL bidra med kloka råd och lång erfarenhet av arbete med budget och prognoser.

Förbättrad lönsamhet genom kalkyler och analyser

Alla företag har både lönsamma och mindre lönsamma kunder och produkter, men få vet exakt vilken kund eller produkt som hör till vilken kategori. Vi på OWL kan gå igenom hur det ser ut i just din verksamhet. Vår tjänst innefattar allt från modeller för grundläggande produktkalkyler till övergripande analyser. Med hjälp av oss får du beslutsunderlag för kommande investeringar, chansen att sätta exakt rätt pris och möjlighet räkna ut vilka produkter, kunder och marknader som är mest lönsamma.

Frigöra kapital

Även om din verksamhet går bra kan kassan sina ibland. Förklaringen kan vara allt från kunder som inte betalar i tid till skärpta lånevillkor hos banken. OWL kan hjälpa dig att se över hanteringen av företagets kapitalflöden och frigöra kapital som är bundet i balansräkningen. Vi tar reda på hur bindningen av ditt rörelsekapital ser ut och utforska möjliga förbättringar. Det kan handla om att optimera lagernivåer, minimera risker och effektivisera hanteringen av leverantörsskulder. Resultatet blir att du kan nyttja mer eget kapital, minska räntekostnaderna, minska behovet av rörelsekapital och öka företagets lönsamhet.

Anskaffa nytt kapital

Vi på OWL kan hjälpa er att kommunicera framgångsrikt och ta fram underlag inför möten med banker och kreditgivare för lån, checkräkningskrediter m.m. Vi har lång erfarenhet av nyemissioner av eget kapital med befintlig och/eller nya ägare. Hör av dig om det känns aktuellt!

Skattefrågor

Betalar du rätt skatt? I många företag är skatten en stor kostnad och den påverkar ofta företagets likviditet. Under vissa perioder blir belastningen extra hög och då gäller det att hantera skatterna som effektivt som möjlig – att varken betala för mycket eller för lite. Vi kan hjälpa dig med en helhetslösning för din skattesituation, med hänsyn till hur stora ägaruttag du vill göra, hur du ska överföra verksamheten till nästa generation, när du planerar att gå i pension m.m. Vi ger även råd kring allt från internprissättning och skatt vid internationella transaktioner till punktskatter, moms och tull.

Effektivisering av ekonomiorganisationen

Ekonomiorganisationens viktigaste uppgifter är att förse vd, ledning och styrelse med ett bra beslutsunderlag. Den ska bidra till lönsamma beslut och aktivt delta i företagets strategiska arbete. Men i många fall går tiden snarare till felrättning, kontroll och sammanställningar. OWL kan avlasta och effektivisera ekonomiorganisationen och skapa en ekonomimodell som är anpassad efter er verksamhet, med rutiner för fakturor, bokslut och rapportering. Så lägger vi grunden för en god ekonomistyrning och ni frigör tid och personal till andra prioriterade uppgifter.

Tillfällig resurs- och kompetensförstärkning

Ibland behöver du tillfälligt förstärka din verksamhet med kompetent personal. Det kan vara vid arbetstoppar, föräldraledigheter, omorganisationer, interna projekt eller mellan rekryteringar. Vi på OWL kan med kort varsel bidra med specialistkompetenser, oavsett om det handlar om en ekonomichef, controller, redovisningsekonom eller någon annan roll inom ekonomiorganisationen. Vår personal är erfaren och möter era behov i alla tänkbara situationer.
Alltid fast pris
Innan vi sätter igång kommer vi alltid överens om uppdragets omfattning och du får ett fast pris. Resultatet: Inga överraskningar och full kontroll.

Vill du prata med oss redan idag?