Börsförberedelser / IPO

Vårt team kan hjälpa er att förbereda bolaget inför en marknadsnotering och börsintroduktion. Vi granskar er bolagsstyrning, era processer och er dokumentation för att se hur bolaget ligger till utifrån börsens krav på noterade bolag. Vi hjälper er sedan att åtgärda eventuella brister och gap som finns för att bolaget ska bli börsfähigt. 

Finansiella analyser av företaget

Upprättande av professionella kvartalsrapporter och årsredovisninga

Utformning av finansiell rapportering enligt IFRS

Intern styrning och kontroll samt riskhantering (COSO)

Efterlevnad av noteringskrav och svensk kod för bolagsstyrning

Upprättande av prospekt