Vi ger dig nedan en kort sammanfattning av viktigare regelförändringar från 2019 som påverkar dig och ditt företag.

Arbetsgivardeklaration på individnivå
Från och med 1 januari 2019 ska samtliga företag som är arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag per betalningsmottagare varje månad i arbetsgivardeklarationen. Detta kallas arbetsgivardeklaration på individnivå. Deklarations- och betalningsdatum är desamma, det som förändras är sättet att redovisa uppgifterna till Skatteverket. För många företag tex inom byggbranschen började reglerna gälla redan 1 juli 2018. Lagändringen görs främst för att undvika olaglig rapportering av skatt

Karensdagen ersätts av ett karensavdrag
Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart.

Nytt krav på e-fakturor
Från och med den 1 april 2019 måste alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden.
En e-faktura framställs, översändes och tas emot genom elektroniskt format. En pdf-faktura eller en inskannad pappersfaktura räknas inte som e-faktura. Så ett klokt råd är att undersöka hur ert ekonomisystem stödjer e-fakturor.

Ny brytpunkt för statlig skatt
Brytpunkten för statlig skatt höjs, vilket innebär att man måste tjäna över 42 000 kronor per månad för att vara tvungen att betala statlig skatt. För dig som företagare kan det påverka din skatteplanering då de flesta företagare brukar försöka undvika att deklarera en inkomst av tjänst som överskrider brytpunkten. Detta eftersom det över den gränsen blir en marginalskatt på minst 65-70 procent. Alternativa sätt att ta ut ytterligare pengar från företaget kan vara genom utdelning.

Sänkt bolagsskatt
Bolagsskatten sänks i två steg, från nuvarande 22 procent till 21,4 procent år 2019 och till 20,6 procent år 2021. Tanken är att sänkningen av bolagsskatten ska ha en positiv inverkan på tillväxten och att multinationella företag ska redovisa sina vinster i Sverige.

Begränsade ränteavdrag för företag
Ränteavdragsbegränsningsreglerna innebär mycket kortfattat att företag med negativt räntenetto, dvs där ränteutgifterna överstiger ränteintäkterna, kommer att omfattas av en generell begränsning avseende avdragsrätt för räntekostnader. Storleken på ränteavdraget bestäms till högst 30 procent av EBITDA (rörelseresultatet före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar) alternativt max 5 miljoner kronor. Begränsningsregeln gäller även externa ränteutgifter. Dessutom innehåller förslaget förändringar av de riktade ränteavdragsbegränsningsreglerna, skatteregler för finansiell leasing, värdeminskningsavdrag på hyreshus (s.k. primäravdrag), förbud mot att aktivera ränta m.m.

Nytt sätt att beräkna förmånsvärde för lätta lastbilar
Förmånsvärdet för en lätt lastbil ska kunna justeras ned till 60 procent av det fulla värdet från och med den 1 januari. Detta framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Det är nu hög tid att ansöka om ett justerat förmånsvärde för lätta lastbilar, eftersom de nya reglerna tillämpas på förmånsvärden från och med januari 2019.

Entreprenörsansvar för lönefordringar inom bygg- och anläggningsbranschen
En arbetstagare som inte får lön av sin arbetsgivare för arbete i en bygg- eller anläggningsentreprenad ska kunna få betalt från en annan entreprenör högre upp i kedjan. Med entreprenad menas företag som har utlovat att utföra ett arbete för en bestämd betalning.
Ansvaret att betala ut lön ska i första hand gälla uppdragsgivaren, det vill säga den entreprenör som har anlitat arbetstagarens arbetsgivare som underentreprenör. Om uppdragsgivaren inte betalar eller inte kan nås ska även entreprenören högst upp i kedjan, huvudentreprenören, kunna ansvara för att lönen utbetalas. Lagen ska även gälla när arbetstagaren har varit utstationerad till annan plats.