5 goda anledningar till att starta ett holdingbolag

Ett holdingbolag låter kanske som något krångligt och onödigt, men det finns flera goda anledningar till att starta ett. Ett holdingbolag är ett bolag som äger aktier eller andelar i andra företag. Oftast bedriver holdingbolaget ingen egen verksamhet utan fungerar som ett moderbolag till de andra verksamheterna. Bortsett från det är holdingbolaget som vilket aktiebolag som helst. Här får du 5 goda anledningar till att starta ett holdingbolag:

1. Om du ska sälja ditt företag

Funderar du på att sälja din verksamhet? Om aktierna ägs av ett holdingbolag finns möjligheten att sälja dotterbolaget skattefritt (under vissa förutsättningar). Den obeskattade vinsten från försäljningen hamnar då i holdingbolaget och du kan till exempel välja att satsa pengarna i en ny verksamhet. Om du som fysisk person äger aktierna vid försäljningstillfället är det istället du som privatperson som blir beskattad för vinsten (skatten kan variera från 20 procent upp till nära 60 procent).

Om du som fysisk person äger aktierna vid försäljningstillfället är det istället du som privatperson som blir beskattad för vinsten (skatten kan variera från 20 procent upp till nära 60 procent).

2. För att skydda tidigare års upparbetade vinster

Vinster som har upparbetats i dotterbolaget kan delas ut till moderbolaget (holdingbolaget). På så sätt säkrar du upp kapital och minskar risken som det innebär att ha en stor andel vinstmedel kvar i det rörelsedrivande bolaget. För att kunna göra det krävs dock att det finns en god likviditet i dotterbolaget.

3. Möjlighet att låna ut pengar mellan koncernbolag

Ett holdingbolag (moderbolag) och dess dotterbolag bildar tillsammans en koncern. Om bolagen i koncernen är olika kapitalintensiva kan du under vissa förutsättningar låna ut pengar mellan dem. Det är bara möjligt i en koncern och inte mellan fristående aktiebolag.

4. Resultatutjämna mellan olika bolag i samma koncern

Under vissa förutsättningar kan du även lämna koncernbidrag, alltså flytta resultat, mellan de olika bolagen i en koncern. Förutom att utjämna resultatet mellan bolagen i koncernen kan det även ge positiva effekter rent skattemässigt. Ett vinstdrivande företag kan minska sin skatt genom att flytta resultat till ett företag i koncernen som redovisar förlust.

5. Utöka ditt pensionssparande

De pengar som du har sparat i ditt holdingbolag kan du förvalta under tiden som du bedriver verksamhet i ditt/dina dotterföretag. Överskottet samt eventuella vinster vid försäljning av dotterföretag samlas i holdingbolaget och kan bli ett bra komplement till besparingar, pensionsförsäkringar och annat när det är dags att gå i pension. Utifrån gällande skatteregler finns olika möjligheter att över tid ta ut kapitalet.

Men, hur startar man egentligen ett holdingbolag och finns det några nackdelar?

Hör av dig till oss på OWL så berättar vi mer!