Ekonomisk rådgivning

När du vill öka företagets tillväxt, lönsamhet och kassaflöde.

Vi har drygt 20 års erfarenhet av att jobba med målstyrning, uppföljning och kontroll i både mindre och större bolag. Vi kan snabbt sätta oss in i dina siffror och få en tydlig bild av dina mål och hitta nya vägar till ökad tillväxt, ökad lönsamhet och ökat kassa öde. Rådgivningstjänsten omfattar bland annat:

Ekonomisk styrning och uppföljning

För att alla medarbetare inom en verksamhet ska jobba i en och samma riktning, i linje med verksamhetens strategi, krävs styrning och uppföljning. OWL hjälper er att nå budget- och omsättningsmål, öka antalet affärer, förbättra kundnöjdheten och ge alla medarbetare en tydlig ledstjärna.

Rapportering

För att du som VD och din ledning ska kunna styra verksamheten på bästa sätt behövs snabb och korrekt rapportering om företagets ekonomi. Den måste dessutom uppfylla alla legala och affärsmässiga krav. OWL hjälper er att bygga ett rapportsystem som ger ger ett högkvalitativt beslutsunderlag, effektiva processer och rätt information till rätt person.

Budget och prognoser

En väl genomarbetad resultat-, balans-och likviditetsbudget ger din verksamhet en tydlig bild över hur tidigare års utfall stämmer överens med verksamhetens förväntningar. Det ger dessutom ett bra beslutsunderlag och full kontroll över verksamheten. OWL bidrar med kloka råd och lång erfarenhet av arbete med budget och prognoser.

Förbättrad lönsamhet genom kalkyler och analyser

Alla företag har både lönsamma och mindre lönsamma kunder och produkter. Med hjälp av oss på OWL får du beslutsunderlag för kommande investeringar, chansen att sätta exakt rätt pris och möjlighet räkna ut vilka produkter, kunder och marknader som är mest lönsamma.

Frigöra kapital

Även om din verksamhet går bra kan kassan sina ibland. Förklaringen kan vara kunder som inte betalar i tid eller skärpta lånevillkor hos banken. OWL hjälper dig att se över hanteringen av företagets kapitalflöden och frigöra bundet kapital. Resultatet blir att du kan nyttja mer eget kapital, minska räntekostnaderna, minska behovet av rörelsekapital och öka företagets lönsamhet.

Anskaffa nytt kapital

OWL kan hjälpa er att kommunicera framgångsrikt och ta fram underlag inför möten med banker och kreditgivare för lån, checkräkningskrediter m.m. Vi har lång erfarenhet av nyemissioner av eget kapital med befintlig och/eller nya ägare. Hör av dig om det känns aktuellt!

Skattefrågor

Betalar du rätt skatt? I många företag är skatten en stor kostnad som påverkar företagets likviditet. OWL hjälper dig med en helhetslösning för din skattesituation, med hänsyn till hur stora ägaruttag du vill göra, hur du ska överföra verksamheten till nästa generation, när du planerar att gå i pension m.m.

Effektivisering av ekonomiorganisationen

Ekonomiorganisationens viktigaste uppgift är att förse vd, ledning och styrelse med ett bra beslutsunderlag, men i många fall går tiden snarare till felrättning, kontroll och sammanställningar. OWL kan avlasta och effektivisera ekonomiorganisationen och skapa en ekonomimodell som är anpassad efter er verksamhet.

Tillfällig resurs- och kompetensförstärkning

Ibland behöver du tillfälligt förstärka din verksamhet med kompetent personal. Vi på OWL kan med kort varsel bidra med specialistkompetenser, oavsett om det handlar om en ekonomichef, controller, redovisningsekonom eller någon annan roll inom ekonomiorganisationen.

Alltid fast pris

Innan vi sätter igång kommer vi alltid överens om uppdragets omfattning och du får ett fast pris. Resultatet: Inga överraskningar och full kontroll.